IWÿògûe KkûjûŠò RòfäûKê ^òZú @ûùdûMe ùgâ cû^ýZû

Odishas Kalahandi dists topped NITI Aayogs ranking

 Published : IWògû i^þ UûAcè

/  

30-Jun-2018  

IWògûe KkûjûŠò Ròfäû Kéhò ùlZâùe ù\gùe iaê Vûeê C^ÜZ Ròfæû bûùa aòPûe Keû~ûAQòö  ^òZú @ûùdûM _leê  _âKûgòZ ùWfUû eýûKòwùe @ûKûõlò (@ûi_òùei^ûf) Ròfäû c]ýùe ùgâ Ròfäû bûùa aòùaPòZ ùjûAQòö 

Other News